Mervärdesskatt för idrottsföreningar - Rättsutveckling och EU-konformitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den svenska ideella sektorn har sedan 1 juli 1987 varit undantagna mervärdesskatt för sina intäkter. Denna särreglering efterföljde skattelättnader på inkomstskatteområdet. Lagstiftaren ville värna om ett vitalt föreningsliv vilket var syftet med den nya lagregleringen. Sedan lagen tillkom har Sverige blivit medlem i EU har förpliktat sig att anpassa sin nationella lagstiftning till EU-lagstiftningen. Trots att systemen är uppbyggt på olika sätt har väldigt få förändringar gjorts för att harmonisera den nationella lagstiftningen. Att det inte har skett någon harmonisering torde främst bero på att lagstiftaren önskar bibehålla rådande rättsläge och först vill säkerställa att de negativa konsekvenser en lagändring skulle medföra begränsas. Detta föranledde att EU-kommissionen 2008 inledde en fördragsbrottstalan mot Sverige. I denna kom EU-kommissionen fram till att Sverige inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt mervärdesskattedirektivet och borde harmonisera sin lagstiftning. För att tillmötesgå dessa krav tillsatte Sverige en utredning för att undersöka hur lagstiftningen kunde ändras så att den överensstämde EU-lagstiftningen. Utredningens lagförslag har ännu inte lett till någon ändrad lagstiftning. Det liggande lagförslaget har väkt debatt i det svenska samhället och röster har gjort gällande att den svenska ideella sektorn nu är hotad. Flera artiklar har analyserat det liggande lagförslaget för att klargöra vilka konsekvenser det kommer att ha för den svenska ideella sektorn. De slutsatser som har presenterats är att lagförslaget inte kommer att innebära några större kostnadsökningar för ideella föreningar. I de flesta fall kommer utfallet bli detsamma som idag. Däremot kommer ideella föreningar bedriva blandad verksamhet, d.v.s. både skattepliktig och icke skattepliktig verksamhet, vilket kommer att leda till en tyngre administrativ börda. Då de personerna som utför föreningarnas bokföring sällan är utbildad på området ska denna konsekvens inte förringas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)