BIM projektering med Autodesk Revit: samarbete mellan olika
discipliner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Byggbranschen är ett verksamhetsområde som består av ett samarbete mellan
flera olika discipliner. Varje byggprojekt har olika förutsättningar gällande
tid, budget, resurser och kompetens. Oavsett typ, kräver byggprojekt en god
samverkan mellan alla inblandade parter för ett framgångsrikt genomförande.
En förutsättning för detta är att projektet har en bra samarbetsmetod mellan
disciplinerna.

En god utgångspunkt för att skapa en bra samarbetsmetod är genom att alla
discipliner arbetar med en gemensam projektleverans som integrerar människor,
system, affärsstrukturer och praxis. Integrated Project Delivery är en
projektleveransmetod som gör just detta. Insikt och kännedom om IPD är därför
till fördel vid implementering av en samarbetsmetod mellan flera discipliner.

Ett informationshanteringssätt som ger förutsättningar för att uppnå en
tydligare kommunikation mellan flera discipliner är Building Information
Modelling. Detta i bemärkelsen att byggprojekts data bearbetas, lagras och
förvaltas digitalt i en byggnadsmodell under byggprocessen och under
byggnadens livscykel. BIM öppnar nya möjligheter om hur
projekteringsprocessen kan utföras och hur man med en lämplig samarbetsmetod
mellan de inblandade parterna bättre kan kommunicera. Med BIM flyttas fokusen
från leveransprodukt till processen.

Syftet med denna studie är att ge vägledning för företag och
projekteringsledare som ska bestämma en samarbetsmetod till en
tvärdisciplinär projektering med BIM i Autodesk Revit. Underlagsmaterial görs
utifrån tester där resultat på för- och nackdelar ställs upp för respektive
metod. I slutet av rapporten diskuteras bland annat vilken metod som lämpar
sig bäst till respektive projektförutsättningar.

Examensarbetet utfördes på teknikkonsultsföretaget SWECO som en kvalitativ
fallstudie. Rapporten innehåller intervjuer, observationer och
litteraturstudier där tre uppställda samarbetsmetoder undersökts och
jämförts. För en bättre förståelse av samarbetsmetoderna samt villkor för
dessa så studerades teori som berör alla tre metoderna. Utifrån möten och
diskussioner internt hos SWECO så ställdes respektive metod upp. Allt
eftersom metoderna undersöktes så gjordes även intervjuer med intressenter
från respektive disciplin med fokus på samarbetsmetoderna.

Studien visar att lämpliga samarbetsmetoder i ett tvärdisciplinärt projekt
går att skapa med hjälp av BIM i Autodesk Revit. Respektive metod som
undersökts passar till olika typer av projekt. Med detta menas att det inte
existerar en specifik samarbetsmetod som ska fungera för alla projekt då
varje projekt är unikt och har olika förutsättningar.

Samarbetsmetod 1 är den metod som använts mest i praktiken, och den funkar
både i teorin och praktiken. Samarbetsmetod 2 är mindre vanlig och har lite
mer krav på förutsättningar, men funkar också i både teorin och praktiken.
Samarbetsmetod funkar inte fullständigt i teorin. I praktiken kan den funka
om inte har krav på att ALLT ska delas mellan disciplinerna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)