”Jag passar in överallt och ingenstans” : En narrativ studie om svenska svarta kvinnors identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syftet med denna narrativa studie är att beskriva och förstå upplevelsen av hur unga svarta kvinnors identiteter kan utformas i mötet med andra människor i Sverige. Därför används begreppet intersektionalitet för att belysa skillnader mellan sociala kategoriseringar så som “ras”, klass, religion och etnicitet i identitetsskapande. Identitet formas kontinuerligt beroende av situation och i samspel med andra människor. Studien bygger på en kvalitativ ansats med tolv semi-strukturerade intervjuer med svenskfödda svarta kvinnor i åldern 20–30. Studiens resultat visade att samtliga intervjupersoner upplevde en form av utanförskap, bristande representation i media, fördomar i mötet med omgivningen och en svag tillhörighetskänsla till samhället. De flesta av respondenterna upplevde marginalisering till följd av deras hudfärg, klädsel, klasskillnader samt religionstillhörigheter. Samtliga respondenter upplevde att deras olika intersektioner av identiteter i det svenska samhället skapar svårigheter för identitetsskapandet, på grund av att samspelet av olika sociala kategoriseringar förstärker en strukturell makthierarki. Resultatet framhäver även en positiv frihet i att uppleva sig tillhöra flera identiteter samtidigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)