Verktyg för att nå ett djupare improvisatoriskt samspel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Petersson Sebastian; [2020-06-11]

Nyckelord: Improvisation; rytm; samspel; motiv;

Sammanfattning: I detta arbete undersöker författaren hur rytmiska idéer och motiv kan användas som verktyg iett improvisatoriskt sammanhang för att nå en djupare form av samspel. Material i form av enlåt väljs ut och spelas in i tre olika tagningar med hjälp av en kvartett bestående av trombon,trummor, bas och piano. I tagningarna improviserar författaren på tre olika sätt; utifrån ettmotiv, utifrån rytmiska idéer samt improviserat utan instruktion att hålla sig efter. Resultatenvisar sig i hur samspelet utvecklas mellan musikerna samt vad som händer med musiken.Författaren har velat fördjupa sig i vad det är som får det att hända, och det här arbetet har getthonom en tydligare bild av det. Experimentet visade sig inte vara optimalt och vidareforskning vore intressant. Användandet av motiv och rytmiska idéer visade sig dock effektivatill den nivå experimentet tillät.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)