Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. Transitionen från student till nyutexaminerad sjuksköterska beskrivs som en central händelse där första tiden inom professionen har stor betydelse för sjuksköterskans utveckling.  Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att vara nyexaminerad sjuksköterska. Metod: Designen var allmän litteraturöversikt. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. Elva vetenskapliga artiklar identifierades, kvalitetsgranskades och analyserades.  Resultat: Resultatet illustrerar upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska. Första tiden speglade känslor av kaos, överväldigande och ansvar. Den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevde rädsla att göra fel, säga fel och verka okunnig. Handledning och stöd ansågs som viktiga incitament i transitionen liksom att bli accepterade av kollegor och erkänd för sin kunskap. Professionell yrkesstolthet och självförtroende utvecklades med tid och erfarenhet.  Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån omvårdnadsforskaren Patricia Benners teori att gå från novis till expert samt tidigare forskning. Diskussionen belyser hur nyutexaminerade sjuksköterskor ur ett internationellt perspektiv, upplevde ett glapp mellan utbildning och yrkesroll, osäkerhet i förhållande till patientsäkerhet och omvårdnad samt att introduktion och handledning under den första tiden var av stor betydelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)