Den förvaltningsrättsliga utmaningen: Rättshaveristen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Utgångspunkten för examensarbetet är situationer i kommunal myndighet där personer som skulle kunna kvalificeras som rättshaverister skapar utmaningar för kommunala myndigheter. Examensarbetet innehåller en beskrivning av vad innebörden av begreppet rättshaverist. För att kunna göra examensarbetet med ett juridiskt perspektiv har jag utgått ifrån tre situationer när en rättshaverist kan skapa utmaningar för kommunala myndigheter. Examensarbete ger också ett underlag för att vägleda tjänstemännen om hur de ska agera i situationerna inom rättsramarna. För att göra detta har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod. Jag har letat efter de rättskällor som är tillämpliga på situationerna. Det för att senare kunna göra egna rättsregler för att vägleda tjänstemännen i hur de ska agera och hantera situationerna. Examensarbetet kom fram till att det finns sätt att hantera situationerna genom ett korrekt bemötande. Det finns situationer där det är svårare att påverka ur ett juridiskt perspektiv det är dock viktigt att ge ett korrekt bemötande av personen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)