Palliativ vård i livets slut

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Marie Becker; [2007]

Nyckelord: cancer; vård; smärta; palliativ vård; sjuksköterska;

Sammanfattning: Beskrivning: PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER EN KVALITATIV STUDIE MARIE BECKER Becker, M. Palliativ vård i livets slut Sjuksköterskors erfarenheter. En kvalitativ studie. Examensarbete i Omvårdnad- magisteruppsats 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2007 Enligt SOU 2001:6 innebär palliativ vård en aktiv helhetsvård i ett skede när patienten inte längre svarar på botande behandling och när kontroll och lindring av smärta och andra symtom är av största vikt liksom beaktande av olika problem såsom psykologiska, sociala och existentiella. Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att förlänga eller påskynda patientens död. Det är en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process, med tonvikten på att lindra smärta och andra besvärande symtom. Valet blev att genomföra denna studie utifrån ett kvalitativt perspektiv. Metoden som användes var intervjuer av tio sjusköterskor. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets slut. I resultatet påvisades två stora huvudteman. Sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till en så kallad god död och sjuksköterskors upplevelser om vad som kan utgöra hinder för en god död. Detta upplever informanterna att alla ställs inför. Många av informanterna beskrev de andra faktorerna som de med sin erfarenhet och upplevelse ansåg hade avgörande roll. De olika faktorer som kan avgöra är till exempel: information, beslutstagandet om att erbjuda palliativ vård i stället för kurativ vård, relationen mellan sjuksköterskan och patienten, bra symtomlindrande och möjlighet till en bra sista tid i livet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)