Remiss till logoped år 2014 efter BVCs hälsobesök för fyraåringar Vad sa remissen och vad hände hos logopeden?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att beskriva innehållet i remisser som skickats till en logopedmottagning efter barnavårdscentralernas hälsobesök för fyraåringar samt beskriva väntetiden och insatserna på logopedmottagningen till följd av remisserna. Samstämmigheten mellan remissinformation och väntetid och insatser på logopedmottagningen undersöktes också. Metod: 148 remisser med tillhörande logopedjournal samlades in och analyserades. Resultat: Vilken information som förekom i remisserna påverkades av vilken remissmall som användes. Hereditet var den information som nämndes minst frekvent och fonologi var informationen som nämndes mest frekvent i remisserna. Väntetiden varierade mellan 0 och 11 månader. Indirekt intervention var den vanligaste insatsen. Vi fann ett svagt negativt signifikant samband mellan väntetiden och språkliga svårigheter samt talavvikelser nämnda i remissen. Slutsatser: De remissmallar som efterfrågade information om barnets bakgrund, språk och tal innehöll mer information om dessa områden än de mallar där informationen inte efterfrågades. Vi noterade en viss överremittering av barn med lindriga uttalssvårigheter men sannolikt även av flerspråkiga barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)