Hinder och drivkrafter med minskad köttkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Viveca Barker; Victoria Dahlberg; Maja-lisa Spetz; [2016-08-16]

Nyckelord: Attityder; matval; köttkonsumtion;

Sammanfattning: Under en längre tid har svenska och globala myndigheter och organisationer varit eniga omatt köttkonsumtionen måste minska, trots det sker ingen betydande förändring. Sen 1960-talethar köttkonsumtionen istället successivt ökat per person och år. En bakomliggande orsak äratt befolkningens attityder till att minska köttkonsumtionen tycks vara svåra att förändra. Tillår 2050 är målet att begränsa den globala uppvärmningen att inte öka mer än två grader.Växthusgaserna måste minska med 80 procent där kött är en bidragande orsak. Vidare menarLivsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) att konsumtionen av rött kött börbegränsas. Anledning är att forskning visar att en hög konsumtion av rött kött under en längretid, kan utveckla tjock- och ändtarmscancer. Slutligen påverkas djurens livskvalitet negativt,på grund av den höga efterfrågan på kött. Syftet med studien är att utforska konsumentersattityder till att minska köttkonsumtionen, med fokus på hinder och drivkrafter. För att studeraattityderna genomfördes tre stycken fokusgrupper med totalt 15 deltagare, i åldrarna 22-68 år.Materialet transkriberades och innehållet analyserades utifrån en hermeneutisk utgångspunkt.Resultatet visar att deltagarna både ser hinder och drivkrafter med att minska sinköttkonsumtion. De hinder som deltagarna beskriver är bland annat vanor, sociala relationer,smak och kunskap. De drivkrafter som beskrivs för att minska köttkonsumtionen är blandannat att statliga styrmedel bör förbättras, ekonomiska aspekter och ett ökat utbud avvegetariska produkter. Studiens slutsats är att det är 13 deltagare som är positiva till attminska sin köttkonsumtion, medan två inte kan tänka sig att minska på köttkonsumtionen. Detär ingen av deltagarna som helt vill utesluta kött från kosten. Slutligen är det ingen avdeltagarna som har etik, miljö eller hälsa som primär drivkraft att minska sin köttkonsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)