Stress i projekt : Erfarenheter av att hantera stress ur ett projektledarperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Projektarbete och i synnerhet projektledning präglas av tidspress och hög arbetsbelastning, vilket enligt forskningen kan leda till utmattning och utbrändhet. Syftet med denna uppsats är att få kunskap om hur projektledare upplever stress inom projekt. En kvalitativ metod användes där intervjuer genomfördes med åtta respondenter från två olika organisationer. Resultatet visar på att möjligheten att fördela arbete och bestämma arbetstid, aktiviteter som kopplar bort tankar från arbete och att välja inställning inför stressen är sätt som respondenterna använder sig av för att hantera stress. Den viktigaste slutsatsen från studien visar att erfarna projektledare använder flera olika sätt att hantera stress i projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)