Performance impacts of profiling multi-threaded applications with flexible analysis tools

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Författare: Alexander Hardwicke; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur användningen av profilers påverkade prestandan hos flertrådade applikationer. Studien genomfördes inom ramen för ett projekt med Edument AB som skapat en av de profilers som undersökts i studien. Mer specifikt så syftade studien till att ta reda på vilken ytterligare CPU-tid och RAM som användes och hur mycket längre tid det tog att exekvera en flertrådad applikation vid användningen av profilers. Uppsatsens hypotes var att valet av data som varje profiler registrerade skulle påverka prestanda, och att de som registrerade fler detaljer om applikationen skulle ha störst påverkan. Fem profilers valdes ut med olika egenskaper och funktioner och en testapplikation skrevs för att simulera en flertrådad applikation. En minimalistisk applikation skrevs också och användes för att registrera varje profilers påverkan på RAM och CPU, samt hur testapplikationen påverkades av profilern. Alltså, varje profiler har var för sig blivit profilerad för att försäkra att samma data konsekvent samlats in. Resultaten visade att valet av profiler kan ha stor påverkan på den profilerade applikationens prestanda. Användningen av en av profilerna ledde till att testapplikationen tog 513% så lång tid att exekvera och lade också till 1400% ytterligare RAM-användning. Efter en analys av insamlade data verkade det finnas ett samband mellan de funktioner som varje profiler erbjöd och påverkan på applikationens prestanda vilket stämmer överens med uppsatsens hypotes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)