Träning ger färdighet : Användarnas perspektiv på ECDIS

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. Denna kvalitativa studie är fokuserad på hur operatören upplever handhavandet och ECDIS användarvänlighet ombord fartygsbryggorna. Resultaten av studien visar att det finns kunskapsklyftor mellan befälen till sjöss samt att det finns behov för utveckling av utbildningar och kraven för certifiering på ECDIS. Studien baseras på avgångsklassen på Sjökaptensprogrammet i Kalmar 2019 och aktiva sjöbefäls perspektiv och åsikter om användarvänlighet, utbildning, kompetens och säkerhet angående ECDIS. Studien tar även upp haverirapporter och belyser farorna med okunskap och felaktigt användande som direkt kan resultera i onödiga olyckor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)