ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM - En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskappå Instagram.Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.Metod: Kvalitativa fokusgrupper.Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z ochMillennials.Resultat: Resultatet av studien visar att det finns en ambivalens i attityderna gällandereklam på Instagram. Reklamtypen som respondenterna generellt hade enpositivare attityd till är den förtjänade och ägda reklamen. Den reklamtyp somrespondenterna hade mest negativa associationer till var den köpta reklamen,där de kände både positiva och negativa känslor till faktumet att den är riktad.Målgrupperna använde sig av Instagram men där olika behov tillfredsställsberoende på motiv till användning, vilket också hade en betydelse när det komtill hur de mottog reklamen på mediet. Vad som stack ut i resultatet var främstatt de yngre respondenterna knappt såg reklamen i flödet, till skillnad från derespondenter som var äldre där fokus var större på reklamen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)