Hållbarhet och hållbart ledarskap inom två svenska kommuner : Hur arbetar två svenska kommuner med hållbarhet inom perspektiven miljö, socialt och ekonomiskt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Sammanfattning  Titel: Hållbarhet och hållbart ledarskap inom två svenska kommuner Ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi inriktning ledarskap, 15 hp Författare: Jacob Skyman Nyckelord: Corporate Social Responsibility, Sustainable Leadership, Sustainable Leadership styles, CSR accountability, Sustainability, Offentlig sektor, Hållbart ledarskap.  Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra, beskriva hur två kommuner arbetar med hållbarhet utifrån miljö, socialt, ekonomiskt, därefter konkretisera eventuella skillnader och likheter mellan det hållbara ledarskapet. Metod: Denna studie har genomförts som en kvalitativ forskningsstudie. Författaren skriver studien utifrån en subjektiv världsbild och ett hermeneutiskt synsätt. Studien har en abduktiv forskningsansats. Empirin har insamlats genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och litteraturstudien grundade sig i att samla in teori från forskningsstudier.  Slutsats: Studiens resultat visar att kommunerna arbetar på likartat sätt med frågan om hållbarhet inom de tre perspektiven. Kommunerna gör övergripande handslag inom den styrande politiska sektorn och arbetar långsiktigt. Kommunerna har liknande storlek utifrån befolkningsmängd, näringsliv, möjlighet till högre utbildning och fungerar som mindre regionala nav. Sammantaget kan detta innebära att andra kommuner av samma storlek kan antas ha liknande struktur för arbetet med hållbarhet och hållbart ledarskap. De kommunala bolagen som undersöktes i respektive kommun agerar på olika sätt. Det undersökta kommunala bolaget i Halmstad handlar mycket utifrån egna principer kring hållbarhet. Däremot agerar detundersökta bolaget i Kristianstad utifrån de hållbarhetspolicys som sätts centralt inom kommunen. Det finns även flertal likheter i det hållbara ledarskapet mellan kommunerna.Utifrån hållbarhetsegenskaperna menar samtliga respondenter att positivitet är en av de viktigaste egenskaperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)