Varför tog CAN inte hänsyn till Encro-rapporten? : En studie om en ideell organisations narkotikaskattning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Våren 2020 knäckte fransk polis kommunikationsverktyget Encrochat. Under 74 dagar fick polisen tillgång till all kommunikation på Encrochat, av vilka användarna uteslutande misstänktes vara kriminella. Utifrån inblicken i den kriminella världen gjorde polisens nationella operativa avdelning 2021 i rapporten ”Lärdomar av Encrochat” bedömningen att det förs in mellan 100-150 ton narkotika till Sverige årligen. Enligt rapporten är narkotikaomfattningen betydligt större i Sverige än man tidigare trott. Trots detta ändrade inte Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) sina antaganden i sin narkotikaskattning året därpå. Genom en processpårning har denna studie undersökt varför CAN inte tog hänsyn till ”Lärdomar av Encrochat” i sin narkotikaskattning 2022. Fyra hypotetiska förklaringsfaktorer lades fram. De utgick bland annat från tidigare forskning om bias vid industri- och myndighetsforskning. För att besvara studiens frågeställning genomfördes intervjuer med nyckelpersoner på CAN, Polismyndigheten och Tullverket. Studiens resultat visar att CAN inte tog hänsyn till ”Lärdomar av Encrochat” på grund av en bristande samverkan mellan CAN och Polismyndigheten. CAN lyckades inte förhålla sig till polisens rapport även efter att de har varit i kontakt med rapportförfattaren hos polisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)