Påverkas CSR-verksamheten av affärsmässiga intressen?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Evelina Gustafsson; Hanna Hult Rosén; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Kunder i dagens konkurrenstäta samhälle kräver mer eller mindre att företag tar ett ansvar gentemot samhället. Ansvarstagande av denna typ kallas, internationellt, för Corporate Social Responsibility (CSR). En entydig definition saknas, men övergripande talas det om att företag tar ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Genom att arbeta med denna typ av verksamhet visar företag att de verkar för kundernas intresse. Debatter pågår dock om företag gör detta för att stå sig i konkurrensen eller för att de verkligen eftersträvar ett hållbart samhälle. Arbetet utreder om ett stort globalt företags affärsverksamhet påverkar beslutsfattandet av CSR-frågor, och i sådana fall hur. Rapporten beskriver hur detta genomförts samt dess resultat. Studien är en kvalitativ fallstudie mot IBM Svenska AB kombinerat med litteraturinsamling, som skapar en teoretisk grund för resultatet att bygga på. Litteraturinsamlingen visar att CSR har en handfull olika innebörder liksom att frågan, om CSR används som ett strategiskt verktyg eller inte, är högaktuell. Det framgår även att underlag för hur CSR-verksamhet ska genomföras, för att uppnå största effekt, har skapats från flera håll. Andreas Lundgren, Corporate Citizenship & Corporate Affairs Manager på IBM Svenska AB, gav vid det semistrukturerade intervjutillfället och efterföljande mailkontakt svar på ställda frågor gällande IBM Svenska AB:s CSR-verksamhet. IBM Svenska AB är ett dotterbolag till IBM Corporation och följer därför det globala bolagets riktlinjer och policy. Förutom att driva de världsvida projekten, exempelvis Smarter Planet, på hemmaplan driver IBM Svenska AB även egna lokala projekt. Dessa har ofta koppling till utbildning inom teknik, IT eller naturvetenskap. Smarter Planet-projekt har såväl moder- som dotterbolag arbetat med sedan starten 2008. IBM menar att en smartare planet skapas genom att kombinera de tre orden; instrumenterad, sammankopplad och intelligent. Vid beslutsfattande är kopplingar till Smarter Planet en viktig del, precis som att CSR-projektet överensstämmer med IBMs värderingar och policy. Slutsatsen är att besluten gällande satsningar inom CSR faktiskt påverkas av affärsmässiga intressen, då faktorer som samarbetsorganisationernas nätverk, ekonomiska fördelar och om deltagarna i utbildningsprogrammen kan bli framtida medarbetare/ledare hos IBM Svenska AB beaktas. Företaget ser även över vad de har att vinna på projektet i jämförelse med samarbetsorganisationen. I och med Smarter Planet-projekten integreras CSR- och affärsverksamhet alltmer i varandra- ett nytt steg inom CSR-verksamheten har tagits. Denna integration är ytterligare indikator på att affärsmässiga intressen beaktas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)