Personliga assistenters uppfattningar om kunskaper i förflyttningsteknik före och efter person-förflyttningsutbildning.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Författare: Maria Segerström; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Personliga assistenters uppfattningar om kunskaper i förflyttningsteknik före och efter person-förflyttningsutbildning. Inledning: Personförflyttningar upplevs ofta som tunga av personal och kontinuerliga förflyttningsutbildningar efterlyses för att hålla sig uppdaterad i ämnet och motverka arbetsskador. Syftet var att beskriva personliga assistenters självskattade kunskaper och önskemål om kommande förflyttningsutbildning efter genomgången utbildning enligt Durewallmetoden. Metod: En deskriptiv studie med före- och eftermätning genomfördes. Personliga assistenter vilka gick en dags förflyttningsutbildning genomförd av Durewall Institutet under februari och mars månad 2016, (n=78) ingick i studien. Datainsamlingen bestod av enkät inför utbildningen med bakgrundsfrågor samt själv-skattning av kunskap inom områden om förflyttningar. Samma frågor avseende själv-skattning av kunskap inom områden om förflyttningar besvarades 1-2 veckor efter utbildning. Data analyserades med icke-parametrisk statistik. Resultat: Samtliga personliga assistenter skattade sina kunskaper högre efter utbildningen inom alla de områdena som denna innehöll. Detta innebär att förflyttningsutbildning är viktigt för all personal. Skillnader i kunskaper föreutbildningen, mellan de som hade tidigare utbildning och de som inte hade det, utjämnades efter genomgången utbildning. Personal utan tidigare förflyttningsutbildning bör därför prioriteras vid utbildningsinsatser. Slutsats: Durewallmetodens förflyttningsutbildning ökar de upplevda kunskaperna i förflyttningsteknik. Nyckelord: arbetsterapi, Durewallmetoden, person-förflyttning, personal, utbildning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)