Mobergvandringen : Högstadieelevers upplevelser av utomhuspedagogik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka högstadieelevers upplevelser av utomhuspedagogik, dvs. vad eleverna tycker om undervisning utanför klassrummet, och varför eleverna tycker som de gör. Mobergvandringen fungerar som ett konkret exempel på utomhuspedagogik, och därmed syftar undersökningen också till att ta reda på om elevernas åsikter om utomhuspedagogik speglar deras åsikter om Mobergvandringen. Metoden för undersökningen är av både kvantitativ och kvalitativ art, där elever i årskurs nio har fått fylla i enkäter med ett flertal påståenden och några öppna frågor om ämnet. Enkätresultatet visar att flertalet elever ställer sig positivt till utomhuspedagogiska undervisningsmetoder då de framförallt upplever att det är roligt med varierade undervisningsformer och att det ibland kan vara skönt att klassrummet för omväxlingens skull. Eleverna uttrycker också att undervisningsmetoden ger en friare känsla och att det är spännande att uppleva olika miljöer med sina sinnen. Elever som inte är positiva till utomhuspedagogik menar att undervisningsmetoden är omständig, distraherar, och stör koncentrationen. De menar också att det är tryggare och mer bekvämt i en miljö som känns igen och som inte påverkas av oförutsägbara faktorer, såsom vädret m.m. I undersökningen framgår det också att majoriteten av respondenterna är positiva till Mobergvandringen som ett utomhuspedagogiskt lärtillfälle, framförallt för att eleverna upplever vandringen som lärorik och varierande. Eleverna som inte ser det positiva i vandringen menar främst att ämnet inte ligger i deras intresse och att den var tråkig. I undersökningen fanns det också elever som är positiva till utomhuspedagogik som undervisningsmetod, men som ställer sig negativt till Mobergvandringen som exempel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)