Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur Åstorp, en mindre ort i nordvästra Skåne kan utveckla sin identitet och attraktivitet som Söderåsstaden. Syftet med examensarbetet är att undersöka, försöka förstå och med fokus på gestaltning ge förslag på utveckling av en mindre centralorts problematik med identitet och fortsatt utveckling i en konkurrensutsatt region. Åstorp är ett relativt ungt samhälle som byggdes upp i samband med järnvägens etablering 1875. Åstorp är en liten inlandskommun med knappt 15 000 invånare beläggen mitt i det expansiva, nordvästra hörnet av Skåne. Kommunens centralort ligger alldeles intill Söderåsens nordvästra spets och har ett unikt läge tack vare järnvägsstationen med Pågatåg och den intilliggande naturen. Dock är kopplingen till Söderåsen otydlig och kommunen har en ambition att stärka denna. Kommunens vision för 2020 är: Åstorp – Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. I visionen finns bland annat mål och fokus på boende och utveckling av ett större turistmål. På Söderåsen finns ett flertal rekreativa målpunkter där det stora, centrumnära makadambrottet har potential att bli ett attraktivt natur- och rekreationsområde, både som ett regionalt besöksmål och för kommunens invånare. Examensarbetet inleds med grundläggande analyser och studier av Åstorps historia samt nutida status och förutsättningar. Jag har vid ett flertal tillfällen besökt de olika platserna, haft intervjuer och samtal med berörda parter, som samhällsbyggnadsenheten i Åstorp, kommunens näringslivsutvecklare, näringsidkare, fastighetsförvaltare med flera. Dessa källor har tillsammans givit en grund som gestaltningsförslagen bygger på. För att skapa mer attraktiva offentliga rum i Åstorp har jag studerat begreppen identitet och mötesplatser. Jan Gehls ”Livet mellem husene” (2003) har särskilt givit inspiration och handledning i min analys- och gestaltningsprocess. I arbetet har bland annat rapporten Stationsnära läge, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Skånetrafiken, Region Skåne och Trafikverket (2010) varit en inspirerande källa. Rapportens syfte är att de stationsnära lägena ska nyttjas på bästa sätt och främja ett samhälle där bilen inte är det enda transportalternativet. I Åstorp stannar idag Pågatågen och det finns planer på att utveckla både person- och godstrafiken, vilket skapar både möjligheter men också viss problematik. Examensarbetets resultat baseras på studier och undersökningar av olika förslag och rumsligheter i ett 3D-skissprogram, kombinerat med synpunkter från och diskussioner med bland annat samhällsbyggnadsenheten. Produkten av detta är ett övergripande konceptförslag för länken mellan centrum och Söderåsen, samt mer detaljerade gestaltningsförslag på två viktiga mötesplatser; torget och stationsmiljön. I det ingår också ett grundläggande stadsmiljöprogram som ger riktlinjer på hur man kan arbeta med en helhetsbild och attraktivitet i de offentliga rummen för att stärka Åstorps identitet och utveckling. Flertalet stadmiljöprogram har studerats och Söderåsen är konceptets stora inspirationskälla i val av färger, växter och möbler. Torget utvecklas till en mer attraktiv mötesplats med fokus på mänsklig aktivitet och en rumslighet som inbjuder till möten och rörelse. Arbetet avgränsas till att omfatta gestaltning av järnvägsparken vid stationsområdet som en del av kopplingen till centrum och framförallt Söderåsens centrumnära målpunkter. Alla delar i examensarbetet avslutas med en reflektion där jag diskuterar resultatet och sammanfattar vad som är viktigt att ta med sig vidare i processen. Avslutningsvis görs en reflektion över gestaltningsförslagen och deras framtid samt min egen arbetsprocess. Jag hoppas att förslaget kan bidra med inspiration i utvecklingen av Åstorps centrum och kopplingen till Söderåsen, som berörda parter har möjlighet att arbeta vidare med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)