Kan HR-avdelningen skapa legitimitet till företagets CSR-arbete internt? : En kvalitativ fallstudie om hur CSR-arbetet får genomslagskraft internt i privat vårdsektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Författare: Johanna Sundqvist; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Kan HR-avdelningen Skapa Legitimitet till Företagets CSR-arbete Internt? En Kvalitativ Fallstudie om CSR-arbetets Genomslagskraft Internt med Hjälp av HR-avdelningen i Privat Sektor.   Nivå: C-uppsats för kandidatexamen inom Företagsekonomi   Författare: Johanna Sundqvist   Handledare: Agneta Sundström & Kristina Mickelsson   Datum: Vårterminen 2019   Syfte: Att analysera om implementeringen av CSR-arbete i HR-funktionen hos vårdbolag leder till att det skapas legitimitet kring CSR-arbetet gentemot de anställda i organisationen.   Metod: En kvalitativ fallstudie hos Sveriges största privata vårdaktör. Genom att ur en hermeneutisk vetenskapssyn utföra 16 semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys av empiriska data.   Resultat & Slutsats: Resultatet tyder på att HR-avdelningen som ensam ansvarig inte kan skapa legitimitet till CSR-frågorna, eftersom HR-avdelningen i detta företag inte har direktkontakt med de anställda längst ut i företaget som i traditionella företag. Den empiriska data som presenterats föreslår att genomslagskraften och legitimiteten i CSR-arbetet beror av om och hur organisationen genomsyras av CSR-värderingar.   Bidrag: Denna studie har både ett teoretiskt och ett praktiskt bidrag. Det teoretiska bidraget framkom eftersom det tidigare fanns ett forskningsgap kring hur vårdbranschen svarar på HRM i ett CSR-perspektiv. Detta fall visade sig också speciellt eftersom företaget är ett producent-kooperativ, vilket innebär att endast vårdutövarna har möjlighet att äga andelar i företaget. Studien har dessutom ett praktiskt bidrag eftersom det inte finns tillräckligt många studier inom ämnet som studerar verkliga fall, utan de är till största del teoretiska. När det kommer till praktiska bidrag har det visat sig att bland annat kommunikation är avgörande för att frambringa legitimitet till företagets CSR-arbete.   Förslag till framtida forskning: Jag förespråkar att man fortsättningsvis utför fler fallstudier inom hållbarhetsområdets genomslagskraft, framförallt med inriktning på företag med särskilda organisationsformer liksom i detta fall, för att skapa en bredare forskningsbas framöver.   Nyckelord: Ledarskap & organisation, HRM, CSR, legitimitet, engagemang, kommunikation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)