Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Inom rättspsykiatrin vårdas patienter med en allvarlig psykisk störning.Patienterna är till största del män och har oftast begått vålds- eller sexualbrott. Hot och våld förekommer. Sjuksköterskan har ett komplext ansvarsområde genom att bedriva god omvårdnad, hålla högt säkerhetstänk samt skydda samhället mot återfall i brott. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom rättspsykiatrisk vård. Metod: Studien är en litteraturstudie genomförd med systematiska sökningar i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och Scopus. De erhållna studierna har kvalitetsgranskats med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier och de utvalda artiklarnas resultat är analyserade utifrån en kvalitativ latent innehållsanalys med induktiv ansats. Genom systematiskt arbetssätt extraherades meningsbärande enheter som sedan kondenserades och kodades. Genom denna process framkom underkategorier och huvudkategorier. Resultat: Resultatet bygger på åtta studier från fyra olika länder utförda genom intervjustudier med fokus på sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom rättspsykiatrin. Analysen presenteras genom tre huvudkategorier: Svårigheter och möjligheter i vårdandet, Sjuksköterskans strategieratt hantera problemen samt Förutsättningar för att kunna utföra ett gott arbete. Under huvudkategorierna presenteras sex underkategorier: Manliga och kvinnliga sjuksköterskor, Känslor som framkommer i vårdandet, Utmaningar i vårdandet, Lång vårdtid och anhörigas betydelse, En bra arbetsmiljö samt Etablering av fungerande vårdrelationer och partnerskap. Behovet av både manlig och kvinnlig personal ansågs viktigt samt att de kan inneha olika roller i vårdandet. Känslor av frustration, ångest, rädsla, och maktlöshet framkom men också känslor av medkänsla, empati och respekt. Att vårda personer som begått brott som sjuksköterskorna beskrev som avskyvärda ansågs som en utmaning. Långa vårdtider kunde upplevas som frustrerande, samtidigt som det gav sjuksköterskorna en möjlighet att bygga upp goda vårdrelationer med patienterna. Att känna sig trygg på sin arbetsplats är grundläggande och upplevdes mer när det fanns välfungerande team och stöttande kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)