Läsförståelsearbete på gymnasiet : En kvalitativ undersökning av hur svensklärare arbetar för att främja elevers läsförståelse på gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka vad svensklärare på gymnasiet har för uppfattning till läsförståelseundervisning, samt hur de arbetar och vad de använder för metoder och strategier för att främja läsmotivation och läsförståelse. Undersökningen genomfördes via kvalitativ metod, där sex svensklärare intervjuades. Resultatet visar att samtliga svensklärare upplever att det är viktigt att arbeta främjande med läsförståelse på gymnasiet. Somliga anser att man bör fokusera på att bibehålla läsmotivation i läsförståelseundervisningen. Det förekommer olika metoder för hur lärarna arbetar med läsförståelse i undervisningen, men samtliga arbetar mycket med textläsning i undervisningen. Flertalet av lärarna anser också att det är viktigt att gå igenom lässtrategier med eleverna innan läsning, för att eleverna ska kunna förstå det lästa. Även efterföljande diskussioner och samtal om böcker och texterna var något som delgavs vid intervjuerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)