Revisorns rådgivning i familjeföretag -En studie om oberoendehotet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elin Rautio; Lina Gerhardsson; [2017-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: En revisors primära roll är att oberoende granska de finansiella rapporterna, men revisorn har även en rådgivande roll. Den dubbla roll som både granskare och rådgivare har varit ett omdebatterat område som diskuterats flitigt bland forskare och lagstiftare. Diskussionen som förs gäller framförallt huruvida det är möjligt att förena revision och rådgivning till samma klient då rådgivningen anses kunna påverka revisorns möjlighet att uppträda oberoende. Till följd av familjeföretagens komplexitet i olika frågor bidrog detta till en strävan att gräva djupare kring revisorns rådgivning i just små och medelstora familjeföretag. Syfte: Uppsatsen avser att öka förståelsen för revisorns roll som rådgivare i familjeföretag och för problematiken kring oberoendehotet som härrör från revisorns dubbla roll som granskare och rådgivare. Metod: En kvalitativ metod har tillämpats för att genomföra undersökningen där sju personliga intervjuer har genomförts med revisorer som innehar stor kompetens i ämnesområdet. För att erhålla grundläggande fakta inom ämnesområdet utformades en referensram som ligger till grund för empiriundersökningen. Resultat och slutsatser: Av studien framkommer det att revisorn i familjeföretag främst betraktas och värdesätts som rådgivare och bollplank vilket tycks vara synonymt för alla mindre ägarledda företag. Något som urskiljer revisorns roll i familjeföretag från den i andra ägandeformer är dock att det föreligger en mer personlig relation mellan klienten och revisorn. Vidare har utmärkande områden för rådgivningen i familjeföretag även utkristalliserat sig. Dessa rör framförallt frågor av strategisk karaktär, privata frågor samt frågeställningar som uppstår vid generationsskifte. Det framkommer dock att alla möjliga frågor kan förekomma då familjeföretag generellt ställer frågor om allt de undrar över. En annan slutsats som dras är att distinktionen för vilken rådgivning som är okej och inte tycks vara diffus och det finns anledning att tro att revisorer inte alltid är objektiva, opartiska och självständiga i revisionsuppdrag hos familjeföretag. Studiens utfall tolkas som att oberoendehotet i familjeföretag i första hand inte härstammar från ekonomiskt beroende, vilket tidigare studier påvisar, istället framkommer det att oberoendehotet i familjeföretag har sin främsta orsak i det starkare band och den mer personliga kontakt som finns mellan revisor och klient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)