”Vad är det vi missar?” – En kvalitativ studie om elevers föreställningar om fysikämnet och dess innehåll utifrån ett feministiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Det problem som behandlats i studien är i huruvida det finns en korrelation mellan eleversengagemang för fysikämnet och på vilket sätt eleverna föreställer sig fysikämnet och dessinnehåll. Studien syftar till att, med utgångspunkt i en historisk kontext, undersöka vilkaföreställningar elever har om fysikämnet, och på vilket sätt dessa kommer till uttryck i samtal.Studiens frågeställning är; vilka föreställningar har elever i årkurs 7 om fysik och hurförhåller de sig till dem i samtal?Valet av metod har i denna studie utgjort av fokusgruppsintervjuer. Resultatet av studienbygger på fyra stycken intervjuer med 15 elever, 8 pojkar och 7 flickor som alla går i sjundeklass. Tillsammans utgår eleverna 4 fokusgrupper, som är uppdelade i två grupper om 4pojkar, medan flickorna är uppdelade i en grupp om 4, och en grupp om 3 elever. Dennastudie utgår från att det i det svenska samhället finns en patriarkal överordning och för dettainte ska påverka resultatet har pojkar och flickor under intervjuerna skilts åt. I analysen avsamtalen har det inte gjorts någon skillnad på kön. I analysen av intervjuerna är dock syftetinte att skilja på vad pojkar respektive flickor säger. Intresset har fokus på föreställningar somelever hyser som grupp om fysikämnet och syftar inte till att jämföra könen emellan.Det har i studien visat sig att elevers engagemang är beroende av hur eleverna föreställer sigfysikämnet. Eleverna föreställer sig huvudsakligen fysikämnet utifrån två perspektiv;fysikämnet som avskild helhet, eller fysikämnet som en del av helheten. De elever somföreställer sig fysiken som en del av helheten är också de elever som uttryckt störstengagemang för fysiken. Medan det i undersökningen kommit fram att de innehåll som elevervisar mindre intresse för är de innehåll som de själva enbart relaterar till skolans kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)