Patienters upplevelse av att behandlas med immunterapi – En litteraturstudie.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Immunterapi är en behandlingsmetod som blivit framgångsrik de senaste åren och lyfts ofta fram som det stora genombrottet inom cancerforskningen och i dagsläget behandlas ett flertal cancerdiagnoser med denna typ av cancerläkemedel. Trots framgången inom immunterapi förekommer allvarliga biverkningar som kan vara svårbehandlade och kan kräva behandlingsavbrott. Toxiciteten av immunterapi utgör fortfarande en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal och tidig upptäckt av symtom kan vara livsavgörande för patienterna, vilket medför att sjuksköterskans kunskap gällande immunterapirelaterade biverkningar behöver vara uppdaterade. Syfte: Att beskriva livskvaliteten hos patienter med cancer som genomgår behandling med immunterapi. Metod: En systematisk litteraturstudie i form av en integrativ litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed, PsycInfo och Cinahl. Studien inkluderar elva artiklar från de senaste fyra åren och inkluderar både kvalitativ och kvantitativ metod, vilka bedöms ha måttlig till hög kvalitet. Analysen har utförts utifrån Whittemore och Knafls (2005) metod. Resultat: Patienter som genomgår behandling med immunterapi upplever ofta behandlingsmetoden som positiv och med hjälp av coping strategier tar patienterna sig igenom de hinder som biverkningarna efter behandlingen kan ge. Resultatet delas upp i fyra huvudteman; Fokus på överlevnad och hopp, Osäkerhet, Hanteringens svåra konst och Livskvalitet i förhållande till biverkningar. Slutsats: Att inneha begriplighet och hanterbarhet är viktiga beståndsdelar i att minska osäkerheten kring sin sjukdom och behandling. Att inneha hopp skapar sedan trygghet och mening, vilket ger livskvalitet. För att kunna bemöta patienters frågor och besvär från immunrelaterade biverkningar behövs det fortsatt kunskapsutveckling kring området om patienters upplevelse av att erhålla immunterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)