Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. Urvalet är ett strategiskt bekvämlighetsurval med makar i ett långvarigt äktenskap, som har minst ett gemensamt barn över 18 år. Intervjuer har spelats in, transkriberats, kodats och analyserats.De valda teorier som använts är uppdelat i tre huvuddelar, socialpsykologiska aspekter och begrepp, konsekvenser av konflikt samt kommunikation. Studien beskriver hur den interpersonella kommunikationen pågår mellan människor vilken är grundläggande för möten människor emellan. Med hjälp av beskrivningen av den interpersonella kommunikationen belyses också hur genus verkar som en interaktiv process i äktenskapet.I uppsatsens huvudresultat finns en diskussion kring informanternas förståelse för kommunikation, och vad som i äktenskapet kan leda till konflikt. Vidare beskrivs vikten av att ha ett vardagssamtal pågående i äktenskapet. Huvudresultatet av studien är en diskrepans mellan hur informanterna uppfattar ett fenomen i teorin, och sedan behandlar det i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)