FÖRSKOLLÄRARES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANERING OCH UNDERVISNING I FÖRSKOLAN

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Jenny Mork; [2021-09-30]

Nyckelord: Förskola; planering; undervisning; förutsättningar; förskollärare;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur förskollärare beskriver ochplanerar undervisning, samt vilka förutsättningar de har för planering och vilkakonsekvenser det får för undervisningen.Teori: Den teoretiska inramningen i denna undersökning är Bernsteins pedagogiska teori(Bernstein, 2000). Planering kan förstås som en del av den underliggande struktur som bygger upp den pedagogiska praktiken och som förskollärare både är påverkade av och medskapare till. För att beskriva kommunikationen används begreppeninramning och klassifikation där inramning avser vem som styr innehåll, hastighet ochselektion och klassifikation beskriver avgränsningar mellan olika yrkesgrupper/individer/innehåll.Metod: Genom kontakt med slumpvis utvalda förskoleförvaltningar blev ett urval avförskollärare som arbetar målstyrt utifrån läroplanen, kommunicerade. Dataproduktionen genomfördes som samtalsintervjuer utifrån en intervjuguide, med totalt sex förskollärare i fyra intervjuer. Samtalsintervjuerna genomfördes som videosamtalsintervjuer via plattformen Teams och både ljud och video spelades in.Efter transkription genomfördes en teoretiskt driven innehållsanalys av det empiriskamaterialet. Resultat: I förskollärarnas tal om sin undervisning framträder tre undervisningsformer: planerade undervisningstillfällen med stark klassifikation och inramning, undervisning med svag klassifikation och inramning, samt semiplanerad undervisning, med svag klassifikation och inramning, där lärmiljön används för att skapa möjligheter till lärande och utforskande i barnens fria lek. Den planerade undervisningen i förskolorna utgick till stor del från ett större projekt, där val avinnehåll i projektet ofta påverkades av kommunens eller rektors prioriterade mål,vilket begränsade förskollärarnas handlingsrum. Samarbetet i arbetslaget,strukturerade möten med hela arbetslaget och en strukturerad planeringsprocessframträdde som förutsättningar för planering av undervisning. Resultatet öppnar uppdiskussionen om huruvida stark klassifikation och inramning av planeringstiden ochplaneringsprocessen kan bidra till att höja undervisningens kvalitet och stärkaförskollärares profession.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)