Sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal för barn och ungdomar med övervikt/fetma : En kvalitativ enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsosamtal för barn och ungdomar med övervikt/fetma   Abstrakt  Bakgrund: Sjuksköterskor i barnhälsovården (BHV) och elevhälsan har ett viktigt uppdrag med att främja barns hälsa och motverka ohälsa. I Sverige går nästan alla föräldrar på hälsobesöken på BHV, trots detta ökar antalet överviktiga barn varje år. Under de sista 20 åren har antalet barn med övervikt i Sverige procentuellt fördubblats och antalet barn med fetma femdubblats.  Motiv: Idag finns få studier som berör sjuksköterskors erfarenheter av att ta upp övervikt/fetma med vårdnadshavare och deras eventuella motstånd till ämnet. Studien beskriver hur sjuksköterskor går tillväga för att lyfta ämnet kring övervikt även om motstånd finns hos vårdnadshavaren.   Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra hälsofrämjande samtal för barn och ungdomar med övervikt/fetma.   Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats användes. Enkät med fritextsvar skickades ut till sjuksköterskor inom barnhälsovården/elevhälsan på olika geografiska platser i Sverige. Studien genomfördes våren 2022.   Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor upplever svårigheter att lyfta ämnet i ett hälsofrämjande samtal. Orsakerna är flera, rädsla för att kränka, brist på tid, skapa komplex, samt oförstående eller defensiva föräldrar är några exempel. Det framkom att det saknas nationella riktlinjer för hur sjuksköterskor ska gå tillväga i de fall när vårdnadshavare/elever tackar nej till behandling vid övervikt/fetma. Resultatet visar även på möjligheter i samtalen. Till exempel kan motiverande samtal, bilder, skapa relationer samt att ge tid och att lyssna underlätta och öka chansen till förändring i samtalen. Konklusion: Slutsatsen av resultatet i studien visar att ny forskning och kunskap behöver nå ut i samhället. Om kunskapen ökar i samhället, kan stigmatiseringen minska och ämnet bli lättare att lyfta. Nationella riktlinjer behövs för att bidra till att barn och ungdomar får jämlik vård. Ytterligare slutsats är att sjuksköterskor behöver mer tid för att skapa bra relation med familjerna och stötta dem i det långsiktiga arbetet.     

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)