Undantagen av LAS? - En redogörelse för omfattningen av undantagskretsen och dess centrala konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Kandidatuppsatsen undersöker vilka arbetstagargrupper som omfattas av kategorierna i undantagskretsen, 1 § andra stycket LAS, och vilka centrala konsekvenser det medför. Det finns fem kategorier av arbetstagare som undantas från lagen (1982:80) om anställningsskydd och uppsatsen undersöker vilka arbetstagare som omfattas av varje kategori. Uppsatsen redogör för dem centrala konsekvenser som medföljer av att undantagskretsen inte omfattas av LAS. Generella konsekvenser, uppsägningsjuridiken och hur kollektivavtal kan påverka situationen beskrivs för att sedan göra en övergripande analys av kategorierna och dess konsekvenser. Uppsatsen diskuterar nackdelarna i att reglerna i LAS inte gäller för dessa kategorier såsom saklig grund med mera. Det finns emellertid även fördelar av att tillhöra undantagskretsen. Arbetsgivare behöver exempelvis inte ta hänsyn till andra arbetstagares föresträdesrätt till återanställning vid anställandet av någon från undantagskretsen. Regler om uppsägningstid och uppsägningslön skiljer sig från de arbetstagare som omfattas av LAS. Företagsledare har exempelvis i sin ”fallskärm” ofta avtalat om längre uppsägningstid och högt avgångsvederlag samtidigt som husligt anställda har kortare uppsägningstid än vad som är reglerat i LAS. I slutsatsen diskuteras dynamiken som finns i 1 § andra stycket LAS och att undantagskretsen är och historiskt sett har varit föränderlig. Dynamiken går hand i hand med samhällets struktur och normer där samhällets utveckling kommer påverka synen på vilka anställningsskyddslagen inte bör omfatta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)