Gentlemannen och Förövaren En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen av en misstänkt våldtäktsförövare i relation till våldtäktsmyter och maskuliniteter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Vi har utfört en kritisk diskursanalys på vilka konstruktioner av en misstänkt våldtäktsförövare i ett specifikt misstänkt våldtäktsfall görs samt hur de har hanterats i nyhetsrapporteringen. För att nå dessa konstruktioner har vi undersökt de sociala kategoriseringar som tillskrivs den då misstänkte förövaren inom nyhetsrapporteringen. Vi har intresserat oss för hur dessa konstruktioner passar in i våldtäktsmyter och hur de kan förstås i relation till maskuliniteter. Vårt resultat bygger på en empiri av 32 nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vårt resultat visar att den då misstänkte förövaren konstrueras främst på två olika sätt. En bild går emot den typiska förövaren inom våldtäktsmyter och en bild liknar den stereotypa förövaren inom våldtäktsmyter. Vi har även sett hur den då misstänkte förövaren konstrueras som en alldaglig man som inom maskulinitetsforskning kan liknas med en man som inte är idealtypen men som ges fördelar av den patriarkala strukturen. I våra avslutande reflektioner försöker vi närma oss dessa två konstruktioner och reflektera över konsekvenserna kring huruvida en konstruerar en misstänkt förövare som en gentleman eller som en förövare. Vidare för vi även en diskussion kring hur vi finner att fallet borde ha rapporterats om för att uppnå en progressiv journalistisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)