Sjuksköterskors erfarenheter att möta och vårda kvinnor som blir våldsutsatta av sin partner

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Våldsutsatthet hos kvinnor är ett stort samhällsproblem och en tredjedel av världens kvinnor räknas utsättas av våld någon gång i livet. Vanligast är att kvinnorna blir utsatta av våldet av sina partners. Våldsutsattheten ökar risken för negativa hälsokonsekvenser för de som drabbas. Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta och vårda kvinnor som blir våldsutsatta av sin partner. Metoden som användes för att besvara syftet är en litteraturstudie som sammanställt elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. Litteraturstudiens resultat beskrevs under tre olika huvudteman som är kunskap och förståelse, barriärer samt känslor och strategier. Erfarenheter kring identifiering och bemötande av våldsutsatta kvinnor belystes likväl som hur viktigt sjuksköterskor ansåg att samarbete och utbildning inom området är. Hinder i arbetet med våldsutsatta kvinnor erfors som brist i utbildning, organisatoriska faktorer samt även sjuksköterskors egna generaliseringar och fördomar kring våldsutsatta kvinnor. Till sist så visade även resultatet på att sjuksköterskor upplevde olika slags känslor i mötet, vissa av dessa känslor kunde komma i vägen för arbetet med våldsutsatta kvinnor och ledde även till att sjuksköterskor hade erfarenhet av att utveckla copingstrategier för att kunna utföra sitt arbete professionellt. Konklusion: I vården av våldsutsatta kvinnor är den personcentreradevården av största vikt och vårdrelationen ska bygga på empati, respekt och tillit. Barriärer såsom okunskap, generalisering, tidsbrist och avsaknad av rutiner gör att personcentreringen blir bristfällig och att en god omvårdnad uteblir.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)