Televisionens Hemvändare och platsen de återvänder till : En analys av Public Service-televisionens skildring av landsbygden och karaktärerna som vänt tillbaka till den

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna C-uppsats analyserar den narrativt skildrade hemvändaren i tre olika tv-serier som sänts på Sveriges Television och ställer frågan: På vilka sätt kan hemvändaren så som den skildras i dessa tre tv-serier identifieras? Serierna som undersökts är Hem till Byn, Skärgårdsdoktorn och Möbelhandlarens Dotter. Alla tre är fiktiva. Syftet med denna uppsats är alltså sammanfattat att undersöka hur hemvändarrollen skildras i dessa Public Service-serier och se hur samhällets bild av landsbygden påverkat detta. Detta har uppnåtts via kvalitativa metoder, med inslag av kultur- och samhällshistoriska perspektiv. Begreppet hemvändare har definierats som en karaktär som återkommer till hembygden den har bakgrund i efter en lång antingen resa eller flytt därifrån. Analysen har åstadkommits genom att undersöka de konnotativa betydelserna i bilderna hemvändaren blir skildrad genom, examinera hur mediekanalerna de kommuniceras genom påverkar, undersöka hur den hegemoniska bilden av maskulinitet har ett inflytande på karaktären, analysera vad karaktärerna egentligen vänder hem till, och tillslut även fråga vad denna narrativa trend säger om hur samhället känner för det rurala ursprunget. Det som framkommit i resultatet är att hemvändaren ses som avvikande enligt de karaktärerna som stannat kvar i det rurala samhället den lämnat. Platsen hemvändaren återvänder till är i dessa fall alltid ett ruralt landsbygdssamhälle med olika högt ansedd kulturell status. Målet karaktären i slutändan strävar efter är att inte längre klassas som just en hemvändare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)