Att inleda lektionen med läsning : En studie om integrerat läsande i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: I denna studie undersöks ett läsprojekt som en svensk gymnasieskola genomfört. Under projektet har man arbetat med integrerat läsande som handlar om att inleda varje lektion, oavsett ämne, med en kort stund läsning av skönlitteratur i syfte att väcka läslust och förbättra elevernas läs- och språkförmåga. Syftet med studien är att undersöka vilket värde metoden integrerat läsande har för elevernas lärande och utveckling av språkliga och emotionella förmågor enligt de lärare som varit inblandade i projektet. Studien siktar in sig på lärarnas tankar och mål med integrerat läsande samt deras uppfattningar om vilka effekter det har på elever och den egna lärarrollen. Metoden och lärarnas åsikter diskuteras utifrån teorier om läsning och didaktisk forskning. Det svenska projektets utförande och effekterna av det jämförs även med ett liknande projekt som genomförts i USA. Metoden som används i studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa element men med fokus på det kvalitativa. För insamling av empiri har en enkät använts som har besvarats av 12 lärare och den innehåller öppna frågor där respondenterna kan ge utförliga svar och skriva med egna ord. Detta gör att undersökningen å ena sidan blir av ett kvalitativt slag. Å andra sidan, kan en mer kvantitativt orienterad summering av lärarnas åsikter åstadkommas på detta sätt, vilket är relevant i en jämförelse av lärarnas uppfattningar om integrerat läsande. Studien visar på flera positiva effekter av integrerat läsande, bland annat har det skapat en gemenskap på skolan, det har haft en rogivande effekt på både lärare och elever, eleverna har blivit mer fokuserade och det har ökat intresset för läsning. Även det amerikanska projektet lyfter fram liknande positiva effekter. Lärarna lyfter förvisso även fram negativa effekter varav en är den tidsbrist och stress som uppstått till följd av integrerat läsande. Lärarna upplever att vissa elever blir stressade och att läsningen tar tid från den ordinarie undervisningen. Det finns mycket forskning som lyfter fram läsningens positiva effekter, så som förbättrad läsförståelse och språkförmåga, utveckling av empatiförmågan och dess roll i utvecklingen av goda samhällsmedborgare, vilket är aspekter de undersökta lärarna betraktar som syften med integrerat läsande. Teorier lyfter även fram viktiga faktorer för givande läsning så som att ge tid, stöd och relevant litteratur; faktorer som kan vägas in i det integrerade läsandet. I och med lärarnas rekommendationer och det stöd som går att finna i lästeorier drar denna studie slutsatsen att integrerat läsande kan vara en givande metod att arbeta med i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)