Det ligger nåt i vad vi säger : Om kommunikation och lärande i två små (kultur)organisationer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar ämnet lärande i organisationer med avseende på små organisationer.

Vårt syfte är: att bidra med en ökad förståelse för hur lärandet påverkas av den interna kommunikationen i små organisationer. Den här förståelsen hoppas vi kan inspirera såväl praktiker som forskare, till att uppmärksamma den interna kommunikationens betydelse för lärandet inom små organisationer.

Studien består av två fallstudier av kulturorganisationerna Iaspis (samtidskonst) och Raw

Fusion Recordings (musik). Urvalet av fallorganisationer motiveras främst av deras storlek, samt att de båda verkar inom konst- och kultursektorn. Vi studerar för att verka inom denna sektor. Ansatsen är deduktiv och utgår från ett ramverk som baseras på forskning inom lärande i organisationer. Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer med medlemmarna i organisationerna, frågorna har vi tagit fram genom att operationalisera indikatorer som vi identifierat i det teoretiska referensverket. Den teoretiska grunden har vi hämtat hos Chris

Argyris, Donald Schön, Peter Senge och Karl Weick, bland andra. I likhet med Weick ser vi verkligheten som socialt konstruerad, varför kommunikation spelar en central roll för lärandet.

Några av resultaten som vi nått är att den interna kommunikationen påverkar lärandet på följande sätt:

-Lärandet som uppstår blir främst av single-loop-karaktär.

-Den interna kommunikationen bidrar delvis till att skapa hinder mot lärande i små organisationer.

-Innehållet i den interna kommunikationen präglas i hög grad av händelser i intressentnätverket. (Fallorganisationerna har ett starkt beroende av andra aktörer.)

-I dagsläget används inte den interna kommunikationen aktivt på sätt som skulle kunna göra organisationerna medvetet lärande.

-Den interna kommunikationen erbjuder små organisationer som Raw Fusion Recordings och Iaspis goda förutsättningar för att bli medvetet lärande organisationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)