Internationell tjänst i förband : officerens ställningstagande

Detta är en L3-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Uppsatsen syftar till att diskutera motivationsfaktorer som utgör grund för officeren att delta eller attinte delta i internationell tjänst i förband. Behovsparametrar utvecklade från Maslow, Hertzberg ochMcClelland utgör grund för studien av det empiriska underlaget. Genom enkätundersökningundersöks 155 officerare, en grupp vid FHS Stabsprogram och en grupp bestående av kompanilagfrån tre armébrigader. Undersökningen svarar på vilken betydelse motivationsparametrar har förställningstagandet och vilka förändringar som efterfrågas för att motivera officerare att delta iinternationell tjänst i förband. Undersökningen bekräftar inte vissa resultat av tidigare forskn ing.Undersökningen visar att armén har en klart högre grad av villighet att delta i internationell tjänst ochatt bara en tredjedel av de år 2002 blivande majorerna och örlogskaptenerna avser delta i internationellaenheter. De sociala behoven anförs av huvuddelen som skäl att inte delta och viktigastemotiven för att delta är behoven av utveckling och meningsfullheten i arbetet. De i första handefterlysta förändringarna för att motivera officeren är ekonomisk ersättning, flexiblare och förändratrotationssystem och bättre stöd till anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)