Värdeskapande mellan leverantör och återförsäljare : En fallstudie på BMW i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för value co-creation vid företagsrelationer mellan leverantörer och återförsäljare inom bilbranschen. Studien utgår från Grönroos (2006) teorier om value creation i företagsrelationer samt tidigare forskning om B2B-relationer. Underlaget för studien baseras på kvalitativa intervjuer med två representanter för BMW, samt fem av dess svenska återförsäljare. Datan från intervjuerna analyseras utifrån en modell som konstruerats för att belysa den value co-creation som båda parterna i relationen bidrar med. Resultatet av studien finner att de starkast påverkande faktorerna för value co-creation är tillit mellan de respektive företagen samt flexibilitet för motpartens önskemål. Två specifika exempel inom dessa faktorer lyfts fram som viktiga, förbättrad kommunikation mellan företagen och digitalisering, vilka framkommer som resultat av value co-creation mellan företagen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)