Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. Just nu påverkas även möjligheterna att få uppehållstillstånd av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med denna uppsats har varit att utreda skyddsgrunderna i Sverige, möjligheten att utesluta personer från det skyddet samt att utreda under vilka omständigheter verkställighetshinder blir aktuella och vilka påföljder verkställighetshinder får för personer som inte kan utvisas. Asyl kan beviljas på grunderna flykting och alternativt skyddsbehövande. Uteslutande kan göras på grund av grova brott som begåtts utanför Sverige. I de fall ett verkställighetshinder uppstår och utvisning inte kan genomföras kan ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas. Beroende på uppehållstillståndets längd ges utlänningen olika rättigheter i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)