Personligt självkoncept och grit : En kvantitativ studie om personligt självkoncept och grit hos professionella och amatörmusiker

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Personligt självkoncept och grit är två psykologiska fenomen som undersöks ofta men inte i relation med varandra och inte kopplade till musiker. Grit har associerats med akademisk framgång och goda resultat och det är en egenskap som framstående ledare inom alla professionella områden verkar ha. Den kännetecknas av passion och uthållighet och tros vara en större prediktor för akademisk eller professionell framgång än intelligens eller talang. Grit kan påverkas av olika psykologiska faktorer såsom självkoncept. Självkoncept innefattar individens globala uppfattningar av sig själv på alla nivåer: fysiskt, akademiskt, professionellt, socialt och personligt. Sättet en individ uppfattar sina privata och individuella aspekter kallas för personligt självkoncept. Studien har syftat att undersöka om det finns ett samband mellan personligt självkoncept och grit hos professionella och amatörmusiker men också att förstå om det finns några skillnader i grit och personligt självkoncept mellan professionella och amatörmusiker och mellan kvinnor och män som är professionella eller amatörmusiker. Studien baserades på en kvantitativ metod och data samlades in genom en webbenkät som delades på sociala medier och mejl. I studien deltog 97 musiker med olika ålder, både professionella (n = 68) och amatör (n = 29), både män (n = 38) och kvinnor (n = 59) med internationell bakgrund. Studiens resultat visade en signifikant positiv korrelation mellan personligt självkoncept och grit hos musiker. Utifrån resultatet är dessa två fenomen kopplade till varandra, desto bättre självkoncept man har desto högre nivå på grit. Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad i grit mellan kvinnliga och manliga musiker där kvinnliga musiker hade en högre nivå på grit än manliga musiker. Studiens resultat visade ingen signifikant skillnad mellan professionella och amatörmusiker i avseende på grit, vilken kan tolkas som att professionella och amatörmusiker hade ungefär samma grit nivå. Utifrån studiens resultat finns det ingen signifikant skillnad i personligt självkoncept mellan amatör och professionella musiker eller mellan män och kvinnor som är professionella eller amatörmusiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)