En analys av möjligheten för drönarleveranser till landsbygd i syfte att sänka sista milen och miljörelaterade kostnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Adam Sjöberg; Kaneshka Shafie; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Under de senaste åren har andelen människor i Sverige som handlar varor på internet ökat, som en konsekvens av detta har även sista milen-leveranser ökat. Jämförs urbana- med rurala områden har sista milen-leveranser ökat mer till de rurala områdena. Något som blir problematiskt vid en ökning av leveranser till rurala områden är det faktum att den låga densiteten av befolkningen och den bristfälliga infrastrukturen leder till höga kostnader per paket som levereras. Dessa typer av leveranser påverkar också ekonomin men även miljön negativt när fyllnadsgraden i de fordon som levererar paketen ofta är låg. På senare år har diskussioner förekommit huruvida en implementering av drönare inom sista milen-leveranser skulle kan vara ett komplement/substitut till dagens leveransalternativ. För att på så sätt kunna sänka de kostnader och den miljöpåverkan som sista milen-leveranser innebär idag.Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida en implementering av drönare inom sista milen-leveranser på landsbygden är effektiv utifrån en ekonomisk samt miljömässig synvinkel. Även eventuella för- och nackdelar med drönarleveranser kommer analyseras, samt skillnaderna mellan leverans till landsbygdsområden och tätortsområden.Avgränsningar och metod: Studien har avgränsats till att omfatta sista milen-leveranser av X2C e-handel i Sverige. Fokuset i rapporten ligger på hemleverans eftersom detta leveransalternativ är främst kopplat till sista milen problematiken. I studien används mixed- methods research som innebär att studien karaktäriseras av kvalitativa forskningsmetoder med inslag av kvantitativa. Empiriavsnittet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter från Postnord, DHL, DB Schenker, DSV, UPS och Jetpak.Resultat och slutsatser: En implementering av drönare inom sista milen-leveranser intresserar såväl forskare som företag verksamma inom logistikbranschen. Problemet vid en användning av drönare i dagsläget inom sista milen-leveranser är deras tekniska begränsningar. Även det faktum att regelverken i Sverige angående drönare är stark begränsade i jämförelse med andra länder, försvårar det en implementering. Trots dessa faktorer ser majoriteten av respondenterna en framtid med drönare inom logistikbranschen. Eftersom tekniken ständigt utvecklas för varje dag som går.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)