Att vinna Generation Z interpersonella tillit. En kvantitativ studie med syftet att ta reda på vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: De flesta undersökningarna avseende en uppströms relation från underordnad till överordnad åsyftande interpersonell tillit har i retrospektiv en allt för allmängiltig ståndpunkt till urvalet vilket ämnats att studera. Förevarande studie förhåller sig till Generation Z (födda år 1995–2015) som ett explicit urval där undersökningen kretsar kring vad som får Generation Z att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. Tidigare forskning har framlagt bevis för ett antal faktorer vilka ansetts är en källa till interpersonell tillit. Därigenom har studien fokuserat på följande sju frekvent förekommande faktorer: Kommunikation, integritet, deltagande i beslutsfattande, feedback på arbetsprestationer, empowerment, välvilja och överordnades förmåga. En kvantitativ undersökning har genomförts för att tillämpa hypotesprövning. Nollhypotesen formulerades enligt följande: Generation Z anser att ingen enskild faktor är viktig på en genomsnittlig nivå, för att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. För respektive faktor formulerades även arbetshypoteser enligt följande: Generation Z anser att varje enskild faktor är viktig på en genomsnittlig nivå, för att känna interpersonell tillit i relation till sin överordnade. För att förkasta eller inte förkasta nollhypotesen genomfördes sju fristående regressionsanalyser. Den slutgiltiga konklusionen landade i att stöd fanns för samtliga uppställda arbetshypoteser och respektive faktor, därmed förkastades nollhypotesen. Dock bör adressaten vara medveten om implikationer avseende studiens beskaffenhet för att resultat på ett tillförlitligt vis ska vara till gagn för adressatens ändamål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)