Vägen till tillväxt : En kvalitativ studie om innovation sett ur ett jämställdhetsperspektiv inom svensk ishockey.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Denna studie behandlar jämställdhetsaspekten inom Svenska Ishockeyförbundet och några utvalda underliggande divisioner. Ämnet jämställdhet är ständigt ett debatterat ämne i dagens samhälle på alla olika nivåer och arbetet kring frågan är både aktuellt och viktigt. Det finns en önskan att genom denna studie skapa ett intresse kring ämnet ur ett nytt perspektiv, och att visa en nyanserad bild än den negativa bild som idag ofta förmedlas. Jämställdhet och det arbete som krävs för att utveckla det förmedlas många gånger som en börda och något problematiskt. Samtidigt förmedlas inte fördelarna med jämställdhet i förhållande till de förbättringar det kan leda till inom alla organisationer. Generellt diskuteras jämställdhet och mångfald, vilka förändringar som kan leda till en utveckling och hur paradigminnovation kan utveckla en organisations redan befintliga jämställdhetsarbete. Brister förtydligas och förändringsförslag ges för att kunna skapa en bättre balans mellan könen i en mansdominerad organisation. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer riktade till ett antal utvalda respondenter. På grund av att denna studie vill undersöka en social verklighet är en kvalitativ forskningsmetod att föredra. Detta eftersom att det ger störst utrymme när det handlar om enskilda individer. Med det sagt är denna studie baserad på kvalitativ forskning för att kunna påvisa den sociala verklighet som avspeglar organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)