Upplevelser av att vara amputerad

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Amputation är ett livsbevarande ingrepp som kan vara indikerat av olika anledningar. Det sker cirka 3000 amputationer av nedre extremitet per år i Sverige och orsakerna till amputation är svåra att begränsa och förebygga vilket gör det till ett ingrepp som kommer fortsätta vara vanligt även i framtiden. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att vara amputerad. Metod: En systematisk litteraturstudie där litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Tio kvalitativa artiklar inkluderades och dessa ligger till grund för resultatet. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU´s kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier och analyserades sedan med inspiration av SBU´s beskrivning av syntes. Analysen genererade i två tredjenivåns teman. Resultat: Resultatet av den systematiska sökningen presenteras i ett prismadiagram där antalet exkluderade artiklar redovisas med orsak. De artiklar som ingick i resultatet redovisas i en översiktstabell med sammanfattning av dess innehåll och dess bedömda kvalitet. Två av de inkluderade artiklarna bedömdes ha låg kvalitet och resterande åtta medelhög. De tredjenivåns teman som framkom efter analys och syntes var Det förändrade livet och Socialt sammanhang. Slutsats: Upplevelser visade sig handla om stöttning och det förändrade livet. Upplevelser är individuella, vilket gör att ett personcentrerat arbetssätt är viktigt. Vidare utveckling behövs kring kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Background: Amputation is a life-saving procedure that may be indicated for various reasons. There are about 3,000 amputations of lower extremity per year in Sweden and the causes of amputation are difficult to limit and prevent, which makes it a procedure that will continue to be common even in the future. Aim: The aim of this study is to describe patients' experiences of being amputated. Method: A systematic literature review where the literature search was conducted in the databases PubMed and Cinahl. Ten qualitative articles were included and these form the basis for the results. The articles were quality-reviewed based on SBU Quality Assessment Qualifications for Qualitative Studies and then analyzed by SBU's description of synthesis. The analysis generated in two three-level themes. Result: The result of the systematic search is presented in a Prisma flow diagram where the number of excluded articles is reported with reasons. The articles included in the result are presented in a table summarizing its content and assessed quality. Two of the included articles were judged to have low quality and the remaining eight medium quality. The third-level themes that emerged after analysis and synthesis were The Changed Life and Social Context. Conclusion: Experiences turned out to be focused on support and the changes in life. Experiences are individual, which means that a person-centered approach is important in nursing. Further development is needed regarding the quality review of qualitative studies.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)