Mellanchefsrollen : Över- och underordnades syn på mellanchefer

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Författare: Ola Petersson; [2006]

Nyckelord: Arbetsledare; ledarskap; mellanchef; roll;

Sammanfattning:

Mellanchefspositionen beskrivs ofta som en utsatt position, de sitter mitt emellan ledningens och de anställdas krav och förväntningar. Syftet med uppsatsen är att se vilka likheter och skillnader det finns i synen på mellanchefen och dess roll mellan över- och underordnade inom en organisation. Ett delsyfte är att se vad dessa likheter och skillnader innebär för mellanchefen och hans eller hennes arbetssituation. Det finns en mängd forskning inom ledarskap, i beskrivningen av tidigare forskning berörs främst Brigitta Ahltorps avhandling ”Ledarskap ur ett ledningsperspektiv” som syftar till att beskriva hur chefer ser på sig själva och hur deras medarbetare ser på dem. Jag presenterar även en tidigare studie som är en b-uppsats som hade syftet att ”belysa hur mellanchefer uppfattar sin roll och situation inom två organisationer”. I studien söktes en fördjupad förståelse för hur mellanchefer upplever antagandet om att positionen innebär en ”klämsits”. Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna användes en intervjuguide med förbestämda teman vilket medförde att intervjuerna var semistrukturerade. Intervjuerna genomfördes med två underordnade och två överordnade inom en organisation i södra Sverige. Resultatet visar att det finns en relativt hög samstämmighet mellan informanternas svar angående mellanchefsrollen, men det finns även vissa skillnader. Både över- och underordnade ser det till exempel som viktig att mellancheferna har en social kompetens, likaså anser de att mellanchefsjobbet är ett svårt jobb och att arbetsledarna är i behov av stöd i sitt arbete. Det finns dock en skillnad i informanternas syn när de diskuterar kring vilka likheter och skillnader det finns i synen på mellanchefer mellan över- och underordnade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)