Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. Därför bygger studien på aktionsforskning där författaren undersöker sitt eget arbete med höga toner i samråd med Anna-Lena Tideman, sångpedagog och sångerska med många års professionell erfarenhet. Studiens syfte är att belysa ett fördjupat utvecklingsarbete av röstens övre tonomfång, med fokus på hållbarhet, flexibilitet, styrka och dynamik. Studien vill även visa på faktorer som kan påverka det sångtekniska arbetet med höga toner. I resultatet redovisas sångövningar och sångtekniska fokusområden utformade efter författarens röst och behov. Detta innefattar bland annat ett medvetet arbete med passager och register samt övningar för stöd och andning. Studien visar även att arbetet med höga toner inkluderar många delar och påverkas av flera faktorer som till exempel ett aktivt lyssnande, trötthet och gamla sångvanor som kan vara svåra att komma ifrån.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)