Fissurförsegling som kariesförebyggande metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Sammanfattning:

Introduktion: Karies är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier från den orala mikrofloran. Gropar och fåror i de första permanenta kindtänderna är de vanligaste platserna för kariesskador. Därför är behandling och prevention av karies i dessa ytor av stor betydelse i dagens barntandvård. En metod för att förhindra kariesuppkomsten är fissurförsegling, en applikation av plast direkt i de djupa fissurerna på kindtändernas tuggytor. Det saknas dock tillräckliga vetenskapliga studier gällande fissurförsegling som kariesförebyggande metod och därför behövs aktuell kunskap inom detta område. 

Syfte: Att beskriva effekten av fissurförsegling som kariesförebyggande metod.

Frågeställningar:

1. Vilka fördelar finns det med fissurförsegling som kariesförebyggande metod?

2. Vilka nackdelar finns det med fissurförsegling som kariesförebyggande metod?

Metod: En systematisk litteraturstudie

Resultat: Resultatet från denna litteraturstudie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar med fissurförsegling som kariesförebyggande metod. Flera studier har undersökt fissurförseglingsmaterialets retention efter placeringen och kostnaden. Det finns emellertid motstridiga resultat beroende på undersökningstidens längd. Ju längre tid studien pågick desto bättre blev resultaten när det gäller fissurförsegling som kariesförebyggande metod.

Konklusion: Fissurförsegling är ett bra alternativ när det gäller att förebygga karies i de permanenta kindtänderna. Det behövs dock ytterligare studier över längre tidsperioder för att studera fissurförsegling som kariesförebyggande metod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)