Arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet och aktivitetsbalans. Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet. Metod: En tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av åtta arbetslösa kvinnor i åldrarna 20–45. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av tematiska intervjufrågor. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade på tre kategorier med totalt elva underkategorier. De identifierade kategorierna var: En ny vardag som arbetslös med förändrad struktur, Att vara arbetslös påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans och Arbetslösheten bidrar till en försämrad hälsa och ett nedsatt välmående. Slutsats: Utifrån studiens deltagare kunde författarna konstatera att en god aktivitetsbalans är svårt att uppleva utan ett arbete. Att vara arbetslös visade sig vara en bidragande faktor till en sämre hälsa och nedsatt välmående bland deltagarna. Författarna uppmanar till vidare forskning inom området för att öka förståelsen ytterligare och därigenom kunna erbjuda relevanta interventioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)