Kulturalisering eller akulturalisering, anpassar svenskar sin arbetskultur till omgivningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Skillnader i kultur mellan länder är sedan länge väldokumenterade (Hofstede, 1998). I en allt mer globaliserad värld där det blir vanligare att personer flyttar mellan länder har det blivit aktuellt att studera huruvida dessa personer “akulturaliseras” (Berry, 2003), alltså anpassar sig kulturellt, till sin nya hemmiljö. I denna studie undersöks huruvida personer från ett land som Hofstede (1998) kategoriserat som väldigt lågt på dimensionen ”maskulinitet” (Sverige) får mer ”maskulina” yrkesmål efter att ha arbetat en längre period i ett land som klassas som starkt maskulint (Storbritannien). 725 svenskar fick genomföra en enkät online som mätte inriktningen av agency (maskulinitet) och communion (femininitet) i yrkesmål. Nästan hälften av deltagarna (n = 347) hade erfarenhet av att arbeta i Storbritannien. Resultaten visade inga signifikanta skillnader i yrkesmål mellan svenskar som arbetat/arbetar i Storbritannien och svenskar som inte har gjort det. Resultaten visade dock att svenskar som arbetat i andra länder än Sverige och Storbritannien hade signifikanta lägre nivåer av communion. Resultatet visade även att män hade högre agencymål än kvinnor och kvinnor högre communionmål än män, i linje med könsstereotyperna. Att arbete i Storbritannien inte påverkade yrkesmålen kan eventuellt tolkas som att anpassningen till en ny kultur är svårare än trott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)