Den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarnas välbefinnande. En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap

Sammanfattning:

Sammanfattning Syftet var att belysa den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagarens välbefinnande. Frågeställningen löd; Hur belyser litteraturen vårdtagarens upplevelse av den fysiska vårdmiljöns betydelse för välbefinnandet? Metoden var en litteraturstudie och sökning av vetenskapliga artiklar har skett på databaserna Cinahl, Academic Search Elite, Emerald, Springer Link, ADAM, BYGGDOK, Pubmed, IDEAL, Kluwer, Libris, ScienceDirect och Scirus. Sökord som används både separat och tillsammans inom samtliga databaser var health facility, environment, architecture, design, art, surroundings, ward, garden, välbefinnande/well-being, hospital, health, light, noise. Med sökmotorer har vi sökt på nämnda sökord och namn på olika forskare, samt MeSH- sökverktyg för översättning av svenska ord till engelska. Även olika tidskrifters hemsidor eller länkar har använts i sökandet. De funna artiklarna granskades med stöd av en innehållsanalys. Övervägande faktorer för att vårdtagarna skulle uppleva välbefinnande var; möjlighet till avskildhet, tillgång till ordentligt med solljus och andra ljuskällor, närheten till naturen och frisk luft samt en trygg och stödjande fysisk miljö. En omväxlande miljö var av betydelse liksom en miljö fylld av musik, konst och annan underhållning. Vad som även framkommer är väsentligheten att skapa den fysiska miljön efter vårdtagarens individuella behov. Den teoretiska referensramen vi använde oss av var Florence Nightingales omvårdnadsteori. Nyckelord: vårdmiljö, välbefinnande, arkitektur, design, konst, trädgård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)