Värdet av vårdens digitalisering – vem sätter ramarna? : En källkritisk studie av en konsultrapports väg genom medierna

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/JMK

Sammanfattning: En rapport från det globala managementkonsultbolaget McKinsey, Värdet av digital teknik i den svenska vården från 2016, har fått en viktig roll i myndigheternas och SKR:s arbete med att digitalisera den svenska vården. Uppsatsens syfte är att göra en källkritisk analys av rapporten och hur den omskrivits och debatterats i medierna. Målet är att få syn på vilka krafter som varit i rörelse när det gäller digitaliseringen av vården, och hur medierna fångat upp det. För att skapa förståelse inför analysen av aktörer, intressen och källor, ger uppsatsen en bakgrundsbeskrivning. Den visar på ett flerårigt och omfattande lobbyarbete med McKinsey i spetsen, både i Sverige och internationellt. Bolaget är spindeln i nätet mellan offentliga och privata intressen. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen bygger på forskning om relationerna mellan journalister och professionella källor, och beskriver hur aktörer utanför medierna kan påverka opinionsbildningen, till exempel genom informationssubventioner och lansering av nyheter och tolkningsramar. Den empiriska analysen bygger på en källkritisk studie av McKinsey-rapporten och mediebevakningen från lanseringen 2016 fram till våren 2021. Mediematerialet omfattar 85 nyhets- och opinionsartiklar. Uppsatsens huvudfråga är ”Hur har svenska medier – ur ett källkritiskt perspektiv – rapporterat om McKinsey-rapporten Värdet av digital teknik i den svenska vården?”. Svaret är att nyhetsrapporteringen har återgivit rapportens innehåll, men utan kritiska frågor eller uppföljning. Journalisterna har accepterat McKinseys påståenden och försöker inte verifiera dem. Uppsatsens delfråga ”Vilka källor används i McKinsey-rapporten och vad säger källanvändningen om rapportens trovärdighet?” besvaras i dokumentanalysen med att källanvändningen varit mycket svepande och oklar. Det gör att rapportens trovärdighet kan ifrågasättas. Den övervägande delen av både nyhets- och opinionsartiklarna ansluter sig till rapportens tolkningsramar och reflekterar inte över vare sig ramarna, avsändaren eller sammanhanget. Rapporten har fungerat som en informationssubvention till medierna och en lagstiftningssubvention till politiker och andra beslutsfattare i vård och omsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)