Personers erfarenheter av livskvalitet vid palliativ onkologisk vård. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med cancer är den grupp människor som är i övervägande behov av palliativ vård. Personer med cancer i ett palliativt skede erfar mångdimensionellt lidande som påverkar deras livskvalitet. Syfte: Studien belyser personernas livskvalitetserfarenheter vid palliativ vård hos personer med obotlig cancer. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys. Resultat: Tre huvudteman framkom: Omställningar i vardagen, Relationer och stöd samt Hopp och förtvivlan. Sju underteman framkom: Att leva med begränsningar och vårdberoende, Förhållningssätt till livet som obotligt cancersjuk, Familj & Vänner, Vårdrelationens betydelse, Acceptans i relation till hopp och hopplöshet, Känslor av oro och vanmakt samt Förändrad syn på sig själv. Resultatet har diskuterats i relation till Travelbees omvårdnadsteori. Slutsats: Personer med obotlig cancer erfor olika former av lidande och livskvalitet vid palliativ vård, med fokus på fysiska, existentiella samt realtionsinriktade förändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)